Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.tentation.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ). Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Odoslaním záväznej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako i s reklamačným poriadkom, a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. Kupujúci je zároveň dostatočne informovaný pred vlastným odoslaním objednávky o možnosti zoznámiť sa s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

Prevádzkovateľ internetového portálu

Alena Janesová - Tentation

Malá Lehota 88

966 42 Malá Lehota

IČO 45922802

DIČ 1083004769

tel. 0948 218709

email: eshop@tentation.sk

Fizycká osoba je registrovaná na obvodnom úrade Žiar nad Hronom odbor Živnostenské podnikanie pod číslom spisu  OŽP-E/2010/01357-2

Živnostenskom registry je zapísaná od 2.11.20011

 

Vymedzenie základných pojmov

 • Spotrebiteľská zmluva – zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci.
 • Dodávateľ(predávajúci) – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.
 • Spotrebiteľ(kupujúci) – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom, než pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.
 • Kúpna zmluva – objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto okamžiku medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

 

1) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV KUPUJÚCEHO

 •  Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7, ods. 4, pís. b zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 • Prevádzkovateľ internetových stránok www.tentation.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. 
 • Fyzická alebo právnická osoba, ktorá osobné údaje poskytla, zároveň týmto súhlasí aby tieto osobné údaje boli poskytnuté tretej strane za účelom doručenia tovaru/ pošta, kuriér/ a tretej strane za účelom daňového spracovania fakturácie/ účtovníctvo/.
 • Prevádzkovateľ sa týmto zaväzuje, že získané osobné údaje spracuje iba za účelom a v rozsahu na ktorý mu boli poskytnuté.  Ďalej sa tiež zaväzuje, že spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté neoprávneným osobám.
 • Predávajúci uzatvorenú zmluvu o kúpe tovaru archivuje, pričom je prístupná len presne určeným pracovníkom predávajúceho a nebude sprístupnená akýmkoľvek iným osobám.

2) O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme www.tentation.sk a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy "Vaša firma", v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti."

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: info@tentation.sk, alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

3) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Cena tovaru

Uvedená cena tovaru platí pre samotný tovar a neobsahuje žiadne iné služby, prepravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise tovaru. K cene tovaru bude pripočítaná cena za doručenie tovaru podľa spôsobu a miesta doručenia, ktoré určí kupujúci v procese objednávky tovaru.

Ceny za tovar sú vyznačené u jednotlivých položiek tovaru. Sú uvedené s DPH. Predajca si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené.

4) DODACIA LEHOTA

Tovar ktorý je skladom, Vám doručíme do 24- 48 po pripísaní  úhrady za tovar na náš účet.

Pri tovare, ktorý je na objednávku sa dodacia lehota predlžuje o dobu kým je tovar dodaný od dodávateľa. Dodacie lehoty sú uvedené u každej položky tieto však majú len orientačný význam. Jedná sa o pracovné nie kalendárne dni.

Dodacia lehota pri tovare na objednávku začína plynúť dňom keď sme Vás informovali o prijatí platby a tovar sme Vám objednali u nášho dodávateľa nie dňom kedy ste urobili objednávku v eshope.

O skutočnosti, že tovar nie je momentálne skladom či už u nás alebo u dodávateľa, budete informovaní e-mailom alebo telefonicky

Objednávky prijaté cez víkend a cez sviatok sú potvrdzované najneskôr nasledujúci pracovný deň. Doba dodania tovaru sa predlžuje o dni pracovného voľna  a štátne sviatky.

Upozornenie

 • Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca.

 • Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.

5) Spôsob dopravy

Spôsob dopravy si zákazník volí sám v procese objednávky t.j. pred odoslaním objednávky.

Tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskou službou Poštový kuriér. Osobný odber nie je možný.

Zásielky, ktoré sú nám vrátené ako nevyzdvihnuté, zasielame znovu len na opätovné vyžiadanie. Náklady súvisiace s opätovným doručením tovaru hradí kupujúci.

Tovar doručovaný Poštovým kuriérom

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške  6 € v rámci SR. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy.
Cena prepravy zahŕňa telefonické kontaktovanie zákazníka, pre prípadnú zmenu doby či miesta doručenia zásielky.

Predpokladané doručenie je nasledujúci pracovný deň po dni odoslania zásielky. O jej odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

Tovar doručovaný Slovenskou poštou

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 2,5€ v rámci SR. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy.

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude kupujúci zastihnutý na doručenie, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte, alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť dodanie zásielky ovplyvňovať.

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie zodpovednosť dodávateľ. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí.

Zásielka je odosielaná 1.triedou takže, predpokladané doručenie je nasledujúci pracovný deň po dni odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

6) Platba za tovar

Platbu za objednávku je možné uhradiť bankovým prevodom, alebo vkladom na účet predajcu na základe zálohovej faktúry, alebo na základe údajov poslaných predávajúcim kupujúcemu.

Platbu dobierkou neumožňujeme.

Všetky platby musia byť uskutočnené v Eurách.

Pri realizácii platby uvedte príslušný variabilný symbol, ktorý Vám uvedie predávajúci, aby sa dala identifikovať Vaša platba a následne vybaviť objednávka.

V prípade prijatia platby za tovar ktorý nie je možné doručiť/napr. je nedostupný u dodávateľa / Vám uhradenú sumu v plnej výške automaticky vrátime späť na účet odkiaľ sme platbu prijali.

7)Prevzatie tovaru

Miestom dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v objednávke. Súčasťou dodávky nie je inštalácia tovaru.

Tovar je vždy primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie zásielky je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky. Kupujúci je povinný poškodenie zásielky zapísať do preberacieho dokladu kuriérskej služby, alebo Slovenskej pošty. Bez tohto zápisu nebudú neskôr akceptované žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky.

8) Záruka

Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad a ak je to obvyklé u objednaného druhu tovaru, tak i záručný list a návod na používanie v slovenskom jazyku. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade.

9) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode) v zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní od dňa prevzatia tovaru.

Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy je potrebné dodržať nižšie uvedený postup:

Kupujúci kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Oznámenie o odstúpení od zmluvy je potrebné odoslať predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu

 

Adresa na vrátenie tovaru

Alena Janesová -Tentation

Malá Lehota 88

966 42 Malá Lehota

 

Príprava tovaru na vrátenie

1. tovar nesmie byť použitý, 

2. tovar musí byť nepoškodený,

3. zásielka musí byť komletná /v rátane darčekov a všetkých častí ktoré boli s tovarom doručené. (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, v prípade oblečenia aj štítok od výrobcu atď)

4. musí obsahovať doklad o kúpe /kópia/

Predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie vráteného tovaru počas prepravy k predávajúcemu, odporúčame Vám zásielku poistiť. Tovar ktorý  vraciate neposielajte prosím na dobierku.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vráti predávajúci peniaze za objednávku /tovar + poštovné/ na účet kupujúceho a to najneskôr do 14 kalendárnych dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnúť tu

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal,
na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

10) Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

11) Reklamačný poriadok

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom.

 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode www.tentation.sk je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom daného tovaru, pričom dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. Ak to druh tovaru vyžaduje, dostane kupujúci pri nákupe tovaru potvrdený záručný list spolu s kontaktnými údajmi na záručný a pozáručný servis v SR. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

 Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

Záručné opravy sú vykonávané servisnými strediskami uvedenými v záručnom liste za podmienok stanovených výrobcom.

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup, kde kupujúci kontaktuje predajcu e-mailom, telefonicky alebo osobne a dohodne sa na postupe pri uplatnení reklamácie.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v primeranom balení tak aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy, vrátane kópie faktúry teda dokladu o kúpe prípadne záručného listu.

Zákazník je povinný pripraviť tovar primeraným spôsobom na prepravu, aby zabránil mechanickému poškodeniu alebo oddeleniu súčastí tovaru

Náklady súvisiace s doručením tovaru na reklamáciu znáša kupujúci

Všetky záručné opravy sú bezplatné.

Miestom na dopravenie reklamovaného tovaru je prevádzka predávajúceho ak predávajúci neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska)

Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru.

Predávajúci je povinný bezprostredne po rozhodnutí informovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom o výsledku reklamačného konania a zároveň kupujúcemu doručiť e-mailom alebo doporučenou poštou písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Orgán dozoru

Ústredný inšpektorát 
Slovenskej obchodnej inšpekcie 
poštový priečinok 29 
Prievozská 32 
827 99 Bratislava 27 

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj 
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 048/412 49 69 
           048/415 18 71 
fax. č: 048/4124 693 

12) Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš Tentation.sk

Obchodné podmienky sú platné od 01.02. 2016 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.