Alternatívne riešenie sporov

Od januára 2016 má podľa nariadenia európskej únie spotrebiteľ právo na alternatívne riešenie sporu, ktorý na území Slovenskej republiky upravuje zákon č. 391/2015 Z. z., Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Podmienky alternatívneho riešenia sporu 

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Hodnota sporu musí byť vyčíslená minimálne na 20€

Návrh na začatie riešenia sporu sa podáva buď k štátnemu orgánu alternatívneho riešenia sporov alebo k súkromnému subjektu, ktorý je oprávnený takýto návrh prerokovať. 

 

Orgány alternatívneho riešenia sporov 

- Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

- Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

- Slovenská obchodná inšpekcia.

- Súkromné subjekty alternatívneho riešenia sporov / právnické osoby, ktoré sú zapísané v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva/.

O zápis môžu požiadať združenia na ochranu spotrebiteľov, komory zriadené zákonom alebo záujmové združenia aspoň 10 právnických osôb, ktoré splnia zákonom stanovené podmienky. Podanie návrhu môže byť spoplatnené čiastkou vo výške max. 5 EUR vrátane DPH.

 

Návrh spotrebiteľa musí obsahovať

a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt

b) presné označenie predávajúceho

c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností

d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha

e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný

f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e).

g) doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu využiť aj formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 príslušného zákona. 

Priebeh alternatívneho riešenia sporov

Alternatívne riešenie sporu sa začína dňom doručenia úplného návrhu zo strany spotrebiteľa, vybranému subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjekt potom obom stranám sporu oznámi začatie alternatívneho riešenia sporu a zároveň predávajúcemu doručí návrh spolu s priloženými dokladmi a výzvou, aby sa vyjadril ku skutočnostiam uvedeným v návrhu. Predávajúci je povinný poskytnúť subjektu ARS potrebnú súčinnosť a na výzvu reagovať. 

Alternatívne riešenie sporu je riešené tak aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, najviac však do 90 dní. Výsledkom ARS je buď dohoda medzi zúčastneními stranami alebo nezáväzné odôvodneného stanovisko v ktorom popíše skutkový stav a vyvodí z uskutočneného dokazovania záver

Ak je po zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé, že strany majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu, ktorá je po uzavretí pre strany záväzná. 

 

Platforma alternatívneho riešenia sporov online je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm