Podmienky ochrany osobných údajov

 I. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)je Alena Janesová-Tentation, IČO 45922802 so sídlom Malá Lehota 88,96642 Malá Lehota ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

     adresa: Malá Lehota 88, 96642 Malá Lehota

     email: eshop@tentation.sk

     telefón: 0911183536

 

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 1. Zodpovednou osobou pre ochranu osobných údajov je samotný prevádzkovateľ.

 

II.Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la (telefonicky, emailom, prostredníctvom online komunikácie na webovej stránke) alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky prípadne reklamácie. Ide o tieto osobné údaje-meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto, telefónny kontakt, email.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné a kontaktné údaje získané na základe Vášho súhlasu so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu
 3. Prevádzkovateľ spracováva online identifikátory návštenvíka webovej stránky získané samotným používaním webovej stránky / IP adresa,typ prehliadača, typ operačného systému,približná poloha, záznam komunikácie na webovej stránke, záznam pohybu po weborej stránke/
 4. Prevádzkovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb, zberu anonymných dát a pre analytické účely vo svojej prezentácii tzv. súbory cookie. O danej skutočnosti je používateľ webovej stránky  informovaný a svoj súhlas s danou skutočnosťou môže vyjadriť potvrdením príslušného tlačidla v ozname o spracovaní.

 

III.Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa§ 13 ods. 1 písm. b) zákona
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa§ 13 ods. 1 písm. f) zákona
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na zlepšení fungovania eshopu podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakty), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít
 • zlepšenie fungovania eshopu
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 zákona.

 

IV. Doba uchovávania osobnýchúdajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje bezodkladne vymaže.

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru a prípadnej realizácii platieb na základe zmluvy /pošta, kuriér/
 • podieľajúce sa na fakturácii 
 • podieľajúce sa na účtovnom spracovaní
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopovej platformy a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce online komunikáciu a marketingové služby

 

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa 
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobnýchúdajov.

 

Kontakt na dozorný orgán:

Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

Tel: 02/ 32 31 3214

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

                                                             

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk /heslovaním, antivírusovým zabezpečením/ a úložísk osobných údajov v listinnej podobe /najmä bezpečnostné skrine, uzamykateľné priestory/
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.5.2018.